Terug

Dorpskern Giessenburg

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De gemeente Giessenburg ontstond per 1 januari 1957 door samenvoeging van de voormalige gemeenten Peursum, Giessen-Nieuwkerk en Giessen-Oudekerk. De naam Giessenburg is afgeleid van het oude adellijke kasteel, de Giessenburght. Giessenburght is in de loop der jaren in het bezit geweest van vele families: de families Van Brederode, Van Gent, Van Wena en Van Drenckwaert. U vindt deze namen nog terug in de Giessenburgse straatnamen.

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 4854

Projecten

Woonzorgcomplex De Groene Wei

Woonzorgcomplex De Groene Wei

In woonzorgproject ‘De Groene Wei’, nabij Neerpolderseweg 19 in Giessenburg, zijn 52 woningen gerealiseerd. Het zijn 36 huurappartementen (gekoppeld aan een zorgvraag), 12 levensloopbestendige koopwoningen en 4 vrijstaande koopwoningen.

De koopwoningen

De koopwoningen in het project zijn inmiddels verkocht, gebouwd en opgeleverd.

Het woonzorgcomplex

Het woonzorgcomplex is inmiddels ook gerealiseerd en eind november feestelijk geopend. Het complex is tot stand gekomen door een samenwerking tussen woningcorporatie KleurrijkWonen, BM van Houwelingen, zorgpartijen De Lange Wei en Syndion en gemeente Molenlanden.

Met de oplevering van het woonzorgcomplex en de aanleg van de openbare ruimte nadert het project zijn voltooiing en zal dus spoedig worden afgerond.  

Contact
Voor algemene vragen over het project kunt u mailen met projectleider Jordy Venderbos: Jordy.Venderbos@jouwgemeente.nl

20221205

Herontwikkeling locatie Neerpolder

Herontwikkeling locatie Neerpolder

Herontwikkeling locatie Neerpolder

In Giessenburg is een nieuwe sporthal gerealiseerd. De locatie van de huidige sportzaal Neerpolder aan de Bogerd 45 in Giessenburg komt daardoor vrij voor herontwikkeling. In combinatie met de naastgelegen speeltuin en basisschool zal er een nieuw integraal plan inclusief woningen worden ontwikkeld. In principe staat de planvorming gepland voor het tijdvak 2025-2028, maar door een bestuurlijke herprioritering zal de planvorming eerder worden opgestart. Los van de planvorming zal de leegstaande sporthal worden gesloopt. De sloop is inmiddels gestart en zal in september/oktober 2022 worden afgerond.

 

Update: EM20220831

Documenten

Doetse Vliet III, Start verkoopprocedure acht 2/1 kap-woningen CGO ** ALLEN VERKOCHT**

test

Doetse Vliet III, Start verkoopprocedure acht 2/1 kap-woningen CGO ** ALLEN VERKOCHT**

Start verkoop van 8 twee-onder-één-kap woningen aan de Doetse Vliet III in Giessenburg

 

Den Dunnen Bouw en Ontwikkeling B.V. uit Hardinxveld-Giessendam start in het najaar met de bouw van 8 twee-onder-één-kap woningen op de nieuwbouwlocatie Doetse Vliet III in Giessenburg. Van 3 mei tot en met 20 mei 15:00 uur kunnen belangstellenden zich inschrijven bij Notariskantoor Van der Heiden in Streefkerk. Daarna volgt een loting op 20 mei om 17:00 uur.

 

Inschrijving

Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor de loting bij Notariskantoor Van der Heiden in Streefkerk. Een inschrijfformulier met inschrijfvoorwaarden kunt u downloaden via de website van de gemeente projectenmolenlanden.nl of opvragen bij Notariskantoor Van der Heiden email  0184-681511.

 

De inschrijfvoorwaarden in het kort op een rijtje:

  • Inschrijven is mogelijk vanaf 3 mei 2021 bij Notariskantoor Van der Heiden, Kerklaan 5 in Streefkerk.
  • Inschrijven kan tot donderdag 20 mei 2021, 15.00 uur. Formulieren die later worden ontvangen doen niet mee met de loting.
  • Inschrijven kan door het sturen van een  e-mail, per post of door het persoonlijk afgeven van het ondertekende inschrijfformulier, een schrijven van financiële gegoedheid en met kopie legitimatiebewijs bij notariskantoor Van der Heiden.
  • De loting zal plaatsvinden op donderdag 20 mei 2021 om 17.00 uur. De loting is openbaar en zal in verband met de corona-richtlijnen digitaal te volgen zijn voor alle inschrijvers.
  • Iedereen ouder dan 18 jaar mag zich inschrijven.
  • Per huishouden is slechts één inschrijving toegestaan.
  • Inschrijven kan uitsluitend voor zelfbewoning.

Het formulier moet volledig worden ingevuld, ondertekend en samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere inschrijver én een schrijven van financiële gegoedheid te worden ingeleverd bij Notariskantoor Van der Heiden.

 

Dit project is het laatste deelplan met koopwoningen op deze locatie. De woningen in andere deelplannen zijn inmiddels verkocht en omvat de bouw van 5 vrijstaande woningen en 12 woningen in CPO-verband. Later dit jaar is het voornemen om de laatste bouwvlek uit te geven aan woningcorporatie Kleurrijk Wonen voor de bouw van ca. 6 levensloopbestendige sociale huurwoningen.

 

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de projectleider Dick Verwoert via Dick.Verwoert@jouwgemeente.nl  of via telefoonnummer 06 15 62 53 57

EM20210617

Documenten

Achter de Wetering

Achter de Wetering

Ontwikkeling locatie Achter de Wetering Giessenburg

De mogelijkheden om op deze agrarische gronden aan de rand van Giessenburg ± 100 woningen te realiseren worden momenteel op haalbaarheid onderzocht. Gedurende de haalbaarheidsfase zal op meerdere momenten de maatschappelijke haalbaarheid van de plannen afgestemd worden met een klankbordgroep. In deze klankbordgroep zijn direct omwonenden, naastgelegen bedrijven en het Dorpsberaad Giessenburg vertegenwoordigd.

Voor het haalbaarheidsonderzoek hebben de gemeente Molenlanden en Blokland Bouwpartners uit Hardinxveld een intentieovereenkomst gesloten. Het haalbaarheidsonderzoek zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 worden afgerond. Afhankelijk van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek zal een globale planning tot aan realisatie van woningbouw op de gemeentelijke website worden gepubliceerd.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Edwin Kraaijeveld, via edwin.kraaijeveld@jouwgemeente.nl.

update: EM20230515

Herontwikkeling locatie van Brederodestraat | Giessenburg

test test

Herontwikkeling locatie van Brederodestraat | Giessenburg

Sinds 2014 staat de voormalige locatie van de muziekvereniging Da Capo leeg. Het naastliggende gebouw was de voormalige huisvesting van de bibliotheek. Deze kavels zijn nu beschikbaar voor een nieuwe functie. Woningcorporatie Kleurrijk Wonen heeft interesse getoond in beide kavels van de leegstaande gebouwen (Brederodestraat 1 en 1a). 

 

Inloopavond dinsdag 30 mei 

Tijdens deze bijeenkomst kon u schetsen bekijken voor in de totaal 13 sociale huurwoningenen. En hierover met Kleurrijk Wonen, de architect en de gemeente in gesprek gaan. Gezamenlijk vertelden wij u dan ook over onze overwegingen waardoor het deze schetsmodellen zijn geworden. Verder gaven we u inzicht in het nog te doorlopen proces. 

Deze modellen zijn op panelen gepresenteerd. Onderaan de pagina zijn deze panelen in PDF te vinden.  

(de uitnodiging voor omwonenden is onderaan de pagina te vinden.)

 

Aanleiding

Na onderzoek in 2021 is de locatie geschikt bevonden voor huisvesting van een onderdeel van de kwetsbare doelgroep: jongeren die door omstandigheden ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen (Kamertraining). Het gaat hierbij om een 5-tal woningen. Daarnaast kunnen er nog een te bepalen aantal sociale huurwoningen worden toegevoegd.

 

Informatieavond 1 juni

Op 1 juni heeft in de Til een informatieavond plaatsgevonden, georganiseerd door de gemeente samen met de buurtvereniging De Oude Bieb GB. Op deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op het initiatief voor woningbouw.

 

Stand van zaken

Het voortraject is na de zomervakantie gestart. Hiervoor zijn vele varianten voor de invulling van deze twee kavels bekeken. In september is een parkeerdrukmeting gehouden en er is aanvullend advies ingewonnen over het parkeren. Deze voorbereiding heeft tot nu toe meer tijd gevraagd dan was ingecalculeerd.

We vinden het belangrijk dat de benodigde parkeerplaatsen op het eigen perceel een plek krijgen. We zijn daarom op zoek naar die varianten die ruimtelijk goed passen, waarbij ook deze parkeeropgave gerealiseerd kan worden. Ook bekijken we of de huidige activiteiten, die in het voormalige bibliotheek gebouw plaatsvinden, zo mogelijk een plek kunnen krijgen in de nieuwbouw. Het zo dan gaan om het repair café en de ruilwinkel.

 

Hoe verder?

De komende tijd zal gebruikt worden om tot een aantal varianten te komen, welke voldoen aan de gestelde eisen en randvoorwaarden. Hiervoor is nog onderzoek nodig. Deze varianten zullen dan verder uitgetekend worden. Als dit klaar is, organiseren wij een inwonersbijeenkomst om deze varianten te laten zien en te bespreken.

 

Vragen? 

Neem contact op met René Eldering, projectleider, 06 31 79 00 86 en rene.eldering@jouwgemeente.nl of Etienne Koot, projectondersteuner, 06 21 12 62 33 en etienne.koot@jouwgemeente.nl

 

Update: 22 mei 2023 (E10)

 

Documenten