Terug

Dorpskern Giessenburg

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De gemeente Giessenburg ontstond per 1 januari 1957 door samenvoeging van de voormalige gemeenten Peursum, Giessen-Nieuwkerk en Giessen-Oudekerk. De naam Giessenburg is afgeleid van het oude adellijke kasteel, de Giessenburght. Giessenburght is in de loop der jaren in het bezit geweest van vele families: de families Van Brederode, Van Gent, Van Wena en Van Drenckwaert. U vindt deze namen nog terug in de Giessenburgse straatnamen.

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 4854

Projecten

Woonzorgcomplex De Groene Wei

Woonzorgcomplex De Groene Wei

In woonzorgproject ‘De Groene Wei’, nabij Neerpolderseweg 19 in Giessenburg, worden 52 woningen gerealiseerd. Het zijn 36 huurappartementen (gekoppeld aan een zorgvraag), 12 levensloopbestendige koopwoningen en 4 vrijstaande koopwoningen.

De koopwoningen

De koopwoningen in het project zijn inmiddels verkocht, gebouwd en opgeleverd.

Het woonzorgcomplex

Om het woonzorgcomplex te kunnen realiseren hebben woningcorporatie KleurrijkWonen, BM van Houwelingen, zorgpartijen De Lange Wei en Syndion en gemeente Molenlanden intensief samengewerkt om tot een haalbaar plan te komen en dat is gelukt. De bouw van het appartementencomplex is inmiddels gestart en medio 2022 zal het complex worden opgeleverd.

Contact
Voor meer informatie over het woonzorgproject verwijzen wij u naar de zorgpartijen. Via onderstaande links vindt u de informatie op hun websites:

De Groene Wei - Wonen bij ons - De Lange Wei

Appartementen Syndion in nieuw woonzorgcomplex De Groene Wei

Voor algemene vragen over het project kunt u mailen met projectleider Jordy Venderbos: Jordy.Venderbos@jouwgemeente.nl

20220404

Herontwikkeling locatie Neerpolder

Herontwikkeling locatie Neerpolder

Herontwikkeling locatie Neerpolder

In Giessenburg is een nieuwe sporthal gerealiseerd. De locatie van de huidige sportzaal Neerpolder aan de Bogerd 45 in Giessenburg komt daardoor vrij voor herontwikkeling. In combinatie met de naastgelegen speeltuin en basisschool zal er een nieuw integraal plan inclusief woningen worden ontwikkeld. In principe staat de planvorming gepland voor het tijdvak 2025-2028, maar door een bestuurlijke herprioritering zal de planvorming eerder worden opgestart. Los van de planvorming zal de leegstaande sporthal worden gesloopt. De sloop is inmiddels gestart en zal in september/oktober 2022 worden afgerond.

 

Update: EM20220831

Documenten

Doetse Vliet III, Start verkoopprocedure acht 2/1 kap-woningen CGO ** ALLEN VERKOCHT**

test

Doetse Vliet III, Start verkoopprocedure acht 2/1 kap-woningen CGO ** ALLEN VERKOCHT**

Start verkoop van 8 twee-onder-één-kap woningen aan de Doetse Vliet III in Giessenburg

 

Den Dunnen Bouw en Ontwikkeling B.V. uit Hardinxveld-Giessendam start in het najaar met de bouw van 8 twee-onder-één-kap woningen op de nieuwbouwlocatie Doetse Vliet III in Giessenburg. Van 3 mei tot en met 20 mei 15:00 uur kunnen belangstellenden zich inschrijven bij Notariskantoor Van der Heiden in Streefkerk. Daarna volgt een loting op 20 mei om 17:00 uur.

 

Inschrijving

Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor de loting bij Notariskantoor Van der Heiden in Streefkerk. Een inschrijfformulier met inschrijfvoorwaarden kunt u downloaden via de website van de gemeente projectenmolenlanden.nl of opvragen bij Notariskantoor Van der Heiden email  0184-681511.

 

De inschrijfvoorwaarden in het kort op een rijtje:

  • Inschrijven is mogelijk vanaf 3 mei 2021 bij Notariskantoor Van der Heiden, Kerklaan 5 in Streefkerk.
  • Inschrijven kan tot donderdag 20 mei 2021, 15.00 uur. Formulieren die later worden ontvangen doen niet mee met de loting.
  • Inschrijven kan door het sturen van een  e-mail, per post of door het persoonlijk afgeven van het ondertekende inschrijfformulier, een schrijven van financiële gegoedheid en met kopie legitimatiebewijs bij notariskantoor Van der Heiden.
  • De loting zal plaatsvinden op donderdag 20 mei 2021 om 17.00 uur. De loting is openbaar en zal in verband met de corona-richtlijnen digitaal te volgen zijn voor alle inschrijvers.
  • Iedereen ouder dan 18 jaar mag zich inschrijven.
  • Per huishouden is slechts één inschrijving toegestaan.
  • Inschrijven kan uitsluitend voor zelfbewoning.

Het formulier moet volledig worden ingevuld, ondertekend en samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere inschrijver én een schrijven van financiële gegoedheid te worden ingeleverd bij Notariskantoor Van der Heiden.

 

Dit project is het laatste deelplan met koopwoningen op deze locatie. De woningen in andere deelplannen zijn inmiddels verkocht en omvat de bouw van 5 vrijstaande woningen en 12 woningen in CPO-verband. Later dit jaar is het voornemen om de laatste bouwvlek uit te geven aan woningcorporatie Kleurrijk Wonen voor de bouw van ca. 6 levensloopbestendige sociale huurwoningen.

 

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de projectleider Dick Verwoert via Dick.Verwoert@jouwgemeente.nl  of via telefoonnummer 06 15 62 53 57

EM20210617

Documenten

Reconstructie centrum Giessenburg

Reconstructie centrum Giessenburg

De Dorpsstraat tussen de Neerpolderseweg en de Doetseweg wordt vernieuwd.

De nutsbedrijven zijn in het 2e kwartaal van 2023 tot en met het 3e kwartaal van 2023 bezig met aanpassing van de nutsvoorzieningen. De uitvoering van de civiele werkzaamheden zal plaatsvinden vanaf het 3e kwartaal van 2023 tot en met het 1e kwartaal van 2024.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider via het e-mailadres jaap.oudeman@jouwgemeente.nl

 

20220324

 

 

Achter de Wetering

Achter de Wetering

Ontwikkeling locatie Achter de Wetering Giessenburg

De mogelijkheden om op deze agrarische gronden aan de rand van Giessenburg ± 100 woningen te realiseren worden momenteel op haalbaarheid onderzocht. Gedurende de haalbaarheidsfase zal op meerdere momenten de maatschappelijke haalbaarheid van de plannen afgestemd worden met een klankbordgroep. In deze klankbordgroep zijn direct omwonenden, naastgelegen bedrijven en het Dorpsberaad Giessenburg vertegenwoordigd.

Voor het haalbaarheidsonderzoek hebben de gemeente Molenlanden en Blokland Bouwpartners uit Hardinxveld een intentieovereenkomst gesloten. Het haalbaarheidsonderzoek zal naar verwachting in het 4e kwartaal van 2022 worden afgerond. Afhankelijk van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek zal een globale planning tot aan realisatie van woningbouw op de gemeentelijke website worden gepubliceerd.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Edwin Kraaijeveld, via edwin.kraaijeveld@jouwgemeente.nl.

update: EM202203108

Herontwikkeling locatie van Brederodestraat | Giessenburg

test test

Herontwikkeling locatie van Brederodestraat | Giessenburg

Sinds 2014 staat de voormalige locatie van de muziekvereniging Da Capo leeg. Het naastliggende gebouw was de voormalige huisvesting van de bibliotheek. Deze kavels zijn nu beschikbaar voor een nieuwe functie. Woningcorporatie Kleurrijk Wonen heeft interesse getoond in beide kavels van de leegstaande gebouwen (Brederodestraat 1 en 1a). 

Informatieavond 1 juni

Op 1 juni heeft in de Til een informatieavond plaatsgevonden, georganiseerd door de gemeente samen met de buurtvereniging De Oude Bieb GB.

Aanleiding

De gemeente Molenlanden is deelnemer aan de regionale aanpak van de huisvesting van kwetsbare groepen (aanpak HKG). Beschermde woon- ondersteunings- en opvangvoorzieningen voor kwetsbare groepen inwoners afkomstig uit de gemeente Molenlanden, zijn tot nu toe voornamelijk georganiseerd in Dordrecht en andere omliggende gemeenten. Het is de bedoeling dat kwetsbare inwoners vaker in staat gesteld worden om binnen de eigen gemeente te blijven wonen met passende begeleiding en behandeling. Als dit in hun situatie het beste is.

Locatie Da Capo & Voormalige bibliotheek

Een lokale werkgroep, bestaande uit woningcorporaties, gemeente en een afvaardiging van het Sociaal Team, heeft de lokale behoefte aan huisvesting van deze doelgroep in kaart gebracht en onderzoek verricht naar lokale mogelijkheden voor woonvoorzieningen. De locatie Da Capo en voormalige bibliotheek in Giessenburg is naar voren gekomen als kansrijke locatie voor huisvesting van een onderdeel van de kwetsbare doelgroep; jongeren die door omstandigheden ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen (Kamertraining).

Stand van zaken

In december 2021 heeft het college met instemming kennis genomen van de onderzoeksuitkomsten. Hieropvolgend heeft woningcorporatie Kleurrijk Wonen op 17 januari 2022 een principeverzoek ingediend. Dit verzoek heeft aan het einde van maart de instemming van het college gekregen. Momenteel wordt de haalbaarheid van dit principeverzoek onderzocht.

Hoe verder?

In de aankomende maanden wordt de haalbaarheid van de ambities van Kleurrijk Wonen op deze locatie verder onderzocht. Bij een positieve uitkomst zullen de omwonenden over het ontwerp geïnformeerd worden. Ook kan dan een planologische procedure van start gaan die in ieder geval tot in 2023 zal lopen. 

Vragen? 

Neem contact op met René Eldering, projectleider, 06 31 79 00 86 en rene.eldering@jouwgemeente.nl of Etienne Koot, projectondersteuner, 06 21 12 62 33 en etienne.koot@jouwgemeente.nl


Update 2 juni 2022

Documenten