Terug

Dorpskern Hoornaar

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De naam Hoornaar komt van Hornedamme. Hoorn en Horn duiden op een bocht in een oude weg of in een water. Lang geleden liep de rivier de Linge achter Hoogblokland en mondde uit in de Giessen. Daar werd een dam gelegd en zo ontstond een nederzetting.

Aantal inwoners per 1 jan 2020: 1880

Projecten

Vertreklocatie Gemeentehuis Hoornaar

Vertreklocatie Gemeentehuis Hoornaar

Gemeente Molenlanden bouwt de komende jaren aan nieuw huisvesting in Bleskensgraaf. De locatie Hoornaar krijgt na de verhuizing een nieuwe bestemming. Graag informeren we u over de herontwikkeling van de gemeentelocatie aan de Groenweg 33 in Hoornaar.

 

Op 13 juni jl is er een 2e informatiebijeenkomst geweest. Op deze avond hebben we het stedenbouwkundige plan gepresenteerd. Deze plannen staan bij de 'documenten'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Jan Duijm, Jan.Duijm@jouwgemeente.nl

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u mailen naar: Esther.deMik@jouwgemeente.nl.

 

Update:EM20230530

 

Documenten

Reconstructie Hoornaar midden 2e fase

Reconstructie Hoornaar midden 2e fase

De Lage Giessen, Hoge Giessen en de Groeneweg worden tot aan de komgrens vernieuwd.De nutsbedrijven zijn in het 4e kwartaal van 2022 tot en met het 2e kwartaal van 2023 bezig met aanpassing van de nutsvoorzieningen. De uitvoering van de civiele werkzaamheden zal plaatsvinden vanaf het 1e kwartaal van 2023 tot en met het 3e kwartaal van 2023.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider via het e-mailadres jaap.oudeman@jouwgemeente.nl

 

20220324

Uitbreiding begraafplaats Hoornaar

Uitbreiding begraafplaats Hoornaar

Begraafplaats Hoornaar

In de nabije toekomst is op de begraafplaats Hoornaar onvoldoende ruimte aanwezig om hier te blijven begraven. Uitbreiden van de begraafplaats is noodzakelijk. Samen met adviesbureau RPS heeft de gemeente een analyse en diverse onderzoeken uitgevoerd om tot de meest optimale uitbreidingslocatie te komen. De resultaten zijn op 2 oktober jl. aan belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens een informatieavond gepresenteerd. De presentatie is onderaan dit bericht ter informatie bijgevoegd.

In eigen dorp begraven

De gemeenteraad van Molenlanden heeft in september 2020 beleidskaders vastgesteld welke zijn verwoord in het ‘Beleidsdocument begraafplaatsen Molenlanden’.

Volgens dit beleid moeten begraafplaatsen met een capaciteitsprobleem in hetzelfde dorp of in dezelfde stad uitgebreid worden. Dit kan zijn: direct naast de begraafplaats, in de directe nabijheid van de begraafplaats of op een andere locatie in de kern. Voor de begraafplaats Hoornaar geldt dat er te weinig graven naar de gemeente terugkomen (na einde grafrusttermijn of beëindiging grafrecht), waardoor een capaciteitsprobleem ontstaat.

Stand van zaken

Uit de genoemde analyse is gebleken dat een uitbreiding van de begraafplaats richting de pastorietuin de meest optimale uitbreidingslocatie is. Op dit moment is de gemeente met het kerkbestuur in gesprek om te verkennen of grondverwerving van een deel van de pastorietuin mogelijk is. Mochten de gesprekken niet leiden tot een akkoord zal een nadere verkenning van de andere uitbreidingslocaties nodig zijn.

Op deze informatiepagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met eventuele vragen kunt u bellen via 088 75 15 000 of een e-mail sturen aan denis.burggraaf@jouwgemeente.nl

20231114

Documenten

Vergroening Dirk 4 plein.

Vergroening Dirk 4 plein.

Vanuit de bewoners zijn, via de dorpsraad, meerdere suggesties bij de gemeente gekomen om het Dirk 4 plein sfeervoller te maken en te vergroenen. Dit sluit goed aan bij de wens van de gemeente om o.a. de hittestress op en om het plein aan te pakken.

 

Wat is vergroenen? 

Bij vergroenen denken we aan:

- Het plaatsen van een aantal bomen.

- Het maken van bloemrijke bakken rondom de nieuwe en bestaande bomen. 

- Het vergroten van de biodiversiteit op het plein door bepaalde planten en bomen toe te passen. 

 

Wat gaat er gebeuren? 

In het midden van het plein gaan we 6 bomen planten, 2 Linde's en 4 Plantanen. Deze bomen staan nu in Giessen-Oudekerk maar moeten wijken voor nieuwbouw. Door ze hier te herplanten kunnen we het plein vergroenen en de bomen behouden. 

Om de bomen komen bloemvakken met vaste planten te staan. De belanting is te vergelijken met de beplanting die op de kruising van de Lage Giessen en de Dorpsweg  

De bestaande bomen krijgen ook meer ruimte. De boomspiegels worden vergroot en er wordt nieuwe grond aangebracht rond de bomen. In de vakken rond de bomen komt dezelfde beplanting te staan als op het plein. 

Voor de school worden er 3 extra bomen geplaatst. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid van gevelbeplanting/ bekleding. 

 

Hoe nu verder? 

Het ontwerp is af. Er wordt nog met de omwonende en belanghebbende gesproken. Week 50 en 51 worden de bomen op het plein gepland. De rest van de werkzaamheden is in het nieuwe jaar. 

 

01-12-2023

 

Documenten