Terug

Dorpskern Hoornaar

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De naam Hoornaar komt van Hornedamme. Hoorn en Horn duiden op een bocht in een oude weg of in een water. Lang geleden liep de rivier de Linge achter Hoogblokland en mondde uit in de Giessen. Daar werd een dam gelegd en zo ontstond een nederzetting.

Aantal inwoners per 1 jan 2020: 1880

Projecten

Vertreklocatie Gemeentehuis Hoornaar

Vertreklocatie Gemeentehuis Hoornaar

Gemeente Molenlanden bouwt de komende jaren aan nieuw huisvesting in Bleskensgraaf. De locatie Hoornaar krijgt na de verhuizing een nieuwe bestemming. Graag informeren we u over de herontwikkeling van de gemeentelocatie aan de Groenweg 33 in Hoornaar.

 

Op 13 juni jl is er een 2e informatiebijeenkomst geweest. Op deze avond hebben we het stedenbouwkundige plan gepresenteerd. Deze plannen staan bij de 'documenten'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Jan Duijm, Jan.Duijm@jouwgemeente.nl

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u mailen naar: Esther.deMik@jouwgemeente.nl.

 

Update:EM20230530

 

Documenten

Reconstructie Hoornaar midden 2e fase

Reconstructie Hoornaar midden 2e fase

De Lage Giessen, Hoge Giessen en de Groeneweg worden tot aan de komgrens vernieuwd.De nutsbedrijven zijn in het 4e kwartaal van 2022 tot en met het 2e kwartaal van 2023 bezig met aanpassing van de nutsvoorzieningen. De uitvoering van de civiele werkzaamheden zal plaatsvinden vanaf het 1e kwartaal van 2023 tot en met het 3e kwartaal van 2023.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Eddy von Hout via het e-mailadres eddy.vonhout@jouwgemeente.nl

 

20240326

Uitbreiding begraafplaats Hoornaar

Uitbreiding begraafplaats Hoornaar

Begraafplaats Hoornaar

In de nabije toekomst is op de begraafplaats Hoornaar onvoldoende ruimte aanwezig om hier te blijven begraven. Uitbreiden van de begraafplaats is noodzakelijk. Samen met adviesbureau RPS heeft de gemeente een analyse en diverse onderzoeken uitgevoerd om tot de meest optimale uitbreidingslocatie te komen. De resultaten zijn op 2 oktober jl. aan belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens een informatieavond gepresenteerd. De presentatie is onderaan dit bericht ter informatie bijgevoegd.

In eigen dorp begraven

De gemeenteraad van Molenlanden heeft in september 2020 beleidskaders vastgesteld welke zijn verwoord in het ‘Beleidsdocument begraafplaatsen Molenlanden’.

Volgens dit beleid moeten begraafplaatsen met een capaciteitsprobleem in hetzelfde dorp of in dezelfde stad uitgebreid worden. Dit kan zijn: direct naast de begraafplaats, in de directe nabijheid van de begraafplaats of op een andere locatie in de kern. Voor de begraafplaats Hoornaar geldt dat er te weinig graven naar de gemeente terugkomen (na einde grafrusttermijn of beëindiging grafrecht), waardoor een capaciteitsprobleem ontstaat.

Stand van zaken

Uit de genoemde analyse is gebleken dat een uitbreiding van de begraafplaats richting de pastorietuin de meest optimale uitbreidingslocatie is. Na diverse gesprekken met het kerkbestuur is in een laatste gesprek in de week voorafgaand aan de geplande informatieavond op 12 februari overeenstemming bereikt.

Onderdeel van de overeenstemming is het in eigendom overdragen van het weideperceel aan de overzijde van de Dorpsweg (achter De Kerkbuurt) van gemeente naar het kerkbestuur. Onderstaand in de bijlage vindt u een kaartje ter verduidelijking.

Vervolgstappen

In de rechtspraak is in het zogenaamde ‘Didam arrest’ uitgesproken dat overheden geen onderhandse (grond)transacties met één partij mogen uitvoeren zonder dat dit kenbaar is gemaakt. Het voornemen tot eigendomsoverdracht van het weideperceel publiceren we daarom officieel op de website en informatiepagina in Het Kontakt.

De gemeenteraad zal door het college een raadsvoorstel aangeboden worden om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen, waarna de ruimtelijke procedure wordt opgestart. Voor de uitbreiding zal namelijk een bestemmingplanwijziging van het benodigde deel van de pastorietuin nodig zijn.

De start van de daadwerkelijke uitvoering is naar verwachting begin 2025, waarna de uitbreiding ook in 2025 in gebruik genomen kan worden.

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de bovengenoemde vervolgstappen.

Voor eventuele vragen kunt u bellen via 088 75 15 000 of een e-mail sturen naar Denis.Burgraaf@jouwgemeente.nl

 

20240229

Documenten