Terug

Dorpskern Bleskensgraaf

test

In het kort

In de vergadering van 1 oktober 2019 heeft de raad van Molenlanden zich gebogen over het Ruimtelijk Ontwikkel Perspectief Bleskensgraaf. Op deze site blijven wij u op de hoogte houden van de vervolgstappen.

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De kern Bleskensgraaf ligt in het centrum van het Groene Hart van de Alblasserwaard, langs de Graafstroom. De Graafstroom is een gegraven kanaal wat aansluit op het veenriviertje de Alblas. Het dorp kreeg zijn naam van een vroegere landheer De Heer (Graaf) Willem van Blassekijn. Door de jaren heen is de naam langzaam veranderd van Blassekijnsgraeve in Bleskensgraaf.

 

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 2.867
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 90 - 150 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 6 tot 10 woningen per jaar
Bedrijfsgrond: 18 ha, waarvan beschikbaar 2,2 ha
Voorzieningen: winkelcentrum, dorpshuis, sporthal, verzorgingstehuis, basisschool, huisarts

Projecten

Verkenning woningbouw | Bleskensgraaf West

test test

Verkenning woningbouw | Bleskensgraaf West

Wat is de aanleiding?

In Bleskensgraaf is behoefte aan ongeveer 80 nieuwe woningen. Binnen de dorpskern is hiervoor geen ruimte. Daarom is de afgelopen jaren onderzocht waar deze extra woningen het best kunnen worden gebouwd. Na een analyse van de verschillende zoeklocaties en gesprekken met de inwoners van Bleskensgraaf is vervolgens het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief tot stand gekomen. De conclusie was: locatie ‘West’ biedt de beste mogelijkheid om invulling te geven aan de woningbehoefte in Bleskensgraaf. De locatie ligt ten westen van de Zevenhovenstraat en beslaat bijna 3 hectare.

In oktober 2019 besloot de gemeenteraad om de haalbaarheid van woningbouw op deze locatie te onderzoeken. Inmiddels heeft de provincie groen licht gegeven om de plannen voor woningbouw in het gebied ‘West’ verder uit te werken. Na de verkenning moet de provincie besluiten of er op deze plek daadwerkelijk woningen mogen komen.

 

Wat is er al gedaan?

Er zijn diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld naar de samenstelling van de bodem, archeologie en ecologie. Ook naar verkeer en het woonprogramma (welk type huizen moeten er komen).  Van het merendeel van deze onderzoeken zijn de uitkomsten inmiddels bekend. Dit dient als input voor bijvoorbeeld het stedenbouwkundig ontwerp, het omgevingsplan en de kostenraming. Op een aantal thema’s is vervolgonderzoek nodig. Dit wordt de komende maanden uitgevoerd.

 

Wat zijn de vervolgstappen?

Er moet een aantal stappen gezet worden voordat de bouw van woningen daadwerkelijk van start kan. Hieronder lichten wij de belangrijkste stappen toe:

1. Overleg met de grondeigenaren. We onderzoeken met de grondeigenaren in welke samenwerkingsvorm we invulling kunnen geven aan de woningbouwontwikkeling. Ook onderzoeken we met elkaar welke gronden er precies tot het plangebied gaan behoren.

2. Stedenbouwkundig plan. De volgende stap is het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening van de gewenste invulling van het gebied. Hierop zijn alle elementen weergegeven die ruimte vragen. Bijvoorbeeld woningen, groen, wegen, water en speelvoorzieningen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende aspecten, zoals aansluiting op bestaande verkeersstructuren, de molenbiotoop en het omliggende landschap. Voor het stedenbouwkundig plan willen we de input van de omgeving gebruiken. Het moment waarop de avond plaatsvindt is afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken met de grondeigenaren.

3. Wijziging omgevingsplan. Het stedenbouwkundige plan geeft een beeld van de gewenste invulling van het gebied. Dit moet vervolgens in regels worden vastgesteld. Dat doen we door middel van een bestemmingsplan of omgevingsplan. Dit is afhankelijk van de invoering van een nieuwe wet (De Omgevingswet). In de basis blijft de procedure en de inhoud van het plan hetzelfde of er nu sprake is van een bestemmingsplan of een omgevingsplan. Dit bestemmingsplan of omgevingsplan wordt ter inzage gelegd, waarna het mogelijk is om een zienswijze in te dienen.

4. Uitvoering. Als de bestemming van het gebied formeel gewijzigd is, kan er gestart worden met de uitvoering van het woningbouwplan. De gemeente bouwt zelf geen woningen. Daarom selecteren we gelijktijdig met bovenstaande stappen ook een ontwikkelende partij.

 

Hoe behouden we de regie?

In september 2022 heeft de gemeenteraad het voorkeursrecht gevestigd op twee agrarische percelen en twee woonpercelen ten westen van Bleskensgraaf. Het voorkeursrecht houdt in dat als de grondeigenaren de grond willen verkopen, zij dit eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Wij hebben dit gedaan om de regie te behouden op de woningbouwontwikkeling.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met met projectleider Jan Duijm, via jan.duijm@jouwgemeente.nl. Of projectondersteuner Etienne Koot, via 0621 126 233 en etienne.koot@jouwgemeente.nl

Update 16 mei 2023 | Etienne Koot 

Documenten

Nieuwe werklocatie gemeente Molenlanden en verbouwing de Spil | Bleskensgraaf

test test test

Nieuwe werklocatie gemeente Molenlanden en verbouwing de Spil | Bleskensgraaf

Inloopavond 18 april 

op 18 april hebben we in de Spil een inloopavond gehouden. Samen met de officiële opening van de raadszaal. Daaraan voorafgaand was een open huis voor inwoners en andere belangstellenden. Hier was ruimte voor vragen aan betrokken ambtenaren van de bouw van de nieuwe werklocatie. Ook waren er vertegenwoordigers van sociaal team, de griffie en burgerzaken aanwezig. 

 

Aanleiding

In 2018 is door de raden van voormalige gemeentes Giessenlanden en Molenwaard besloten nieuwe huisvesting te realiseren voor fusiegemeente Molenlanden. De keuze was Bleskensgraaf, omdat dit centraal ligt. Ook was de aanwezigheid van De Spil een belangrijk argument. In oktober 2020 besloot de gemeenteraad van Molenlanden definitief om De Spil te verbouwen en een nieuwe werklocatie voor medewerkers te realiseren.

 

Verbouwing De Spil

Dorpshuis De Spil is inmiddels aan de binnenzijde verbouwd en verduurzaamd. Er is nu een servicepunt waar u als inwoner terecht kunt voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Ook vergadert de gemeenteraad op deze locatie. Tot slot werkt straks één van de Sociale Teams in De Spil en komt er een centrale lunchvoorziening. De huidige ‘grote zaal’ (bekend als de Graafzaal) blijft beschikbaar voor dorpsactiviteiten. De sportzaal, fitnesszaal en 'kelder' vallen buiten de verbouwing en zijn niet aangepast. De buitenkant van De Spil wordt nog slechts beperkt aangepast.

 

Nieuwe werklocatie

Aan het Melkwegplein komt een nieuwe werklocatie en buitendienstlocatie voor de medewerkers van de gemeente en het college van burgemeester en wethouders. Met de komst van de nieuwe werklocatie vervallen de huidige buitendienstlocaties in Groot-Ammers (Gelkenes) en Nieuw-Lekkerland en de huidige werklocaties in Groot-Ammers en Hoornaar.

In het ontwerp van de nieuwbouw is gekeken naar de effecten van corona op de huisvestingsvraag. Zo zal hybride werken onderdeel blijven uitmaken van onze manier van werken. Daarom ligt het zwaartepunt in de nieuwbouw op samenwerken, ontmoeten en overleggen. Het gebouw wordt relatief compact en is flexibel in te delen.

 

Vervolg

De verbouwing van de Spil is sinds april 2023 afgerond en is inmiddels opgeleverd. Vanaf 1 mei 2023 heeft burgerzaken hier vier balies. Sociaal Team werkt hier al. 

Bij de nieuwbouwlocatie zijn door de bouwkundige aannemer Kuijpers Bouw Heteren de bouwketen geplaatst, zijn heipalen geslagen en worden momentele de zogenaamde WKO-bronnen geslagen. vervolgens wordt er toegewerkt naar de start aan de bouw van de begane grond.

De nieuwbouw wordt in de loop van 2024 opgeleverd.

Kuipers Bouw Heteren communiceert regelmatig met de omwonenden over de voortgang met bouwbulletins. Deze zijn ook onderaan deze pagina te vinden.

 

Vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen tijdens kantooruren met projectleider Eduard Smets, via 0611 779 976  en eduard.smets@jouwgemeente.nl. Of met projectondersteuner Esther de Mik, via esther.demik@jouwgemeente.nl 

 

Update 17 april 2023

 

Onderstaande bijlagen zijn van het Definitieve Ontwerp (DO), deze zijn ondertussen uitgewerkt tot Technisch Ontwerp (TO) en zullen niet volledig representatief zijn voor het uiteindelijke resultaat van oplevering.

Documenten