Terug

Dorpskern Bleskensgraaf

test

In het kort

In de vergadering van 1 oktober 2019 heeft de raad van Molenlanden zich gebogen over het Ruimtelijk Ontwikkel Perspectief Bleskensgraaf. Op deze site blijven wij u op de hoogte houden van de vervolgstappen.

Ontstaansgeschiedenis en kenschets

De kern Bleskensgraaf ligt in het centrum van het Groene Hart van de Alblasserwaard, langs de Graafstroom. De Graafstroom is een gegraven kanaal wat aansluit op het veenriviertje de Alblas. Het dorp kreeg zijn naam van een vroegere landheer De Heer (Graaf) Willem van Blassekijn. Door de jaren heen is de naam langzaam veranderd van Blassekijnsgraeve in Bleskensgraaf.

 

Aantal inwoners per 1 januari 2020: 2.867
Woonbehoefte van 2015 tot 2030: 90 - 150 woningen
Indicatieve behoefte per jaar: ca 6 tot 10 woningen per jaar
Bedrijfsgrond: 18 ha, waarvan beschikbaar 2,2 ha
Voorzieningen: winkelcentrum, dorpshuis, sporthal, verzorgingstehuis, basisschool, huisarts

Projecten

Verkenning woningbouw | Bleskensgraaf West

test test

Verkenning woningbouw | Bleskensgraaf West

In Bleskensgraaf is behoefte aan ongeveer 80 nieuwe woningen. Binnen de dorpskern is onvoldoende ruimte om al deze 80 woningen te bouwen. Daarom is de afgelopen jaren onderzocht waar buiten de dorpskern nog ruimte is voor het bouwen van een groot deel van deze woningen. Na een analyse van de verschillende zoeklocaties en gesprekken met de inwoners van Bleskensgraaf is vervolgens het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief tot stand gekomen. De conclusie was: locatie ‘West’ biedt de beste mogelijkheid om invulling te geven aan de woningbehoefte in Bleskensgraaf. De locatie ligt ten westen van de Zevenhovenstraat en beslaat bijna 3 hectare.

 

Uitgevoerde onderzoeken

In 2023 zijn de nodige onderzoeken uitgevoerd. Zoals flora en fauna, molenbiotoop, waterberging, bodem, verkeer en een globale doorrekening van kosten en opbrengsten.  Uit deze onderzoeken is een aantal knelpunten naar voren gekomen. Het voornaamste knelpunt is de ontsluiting van Bleskensgraaf West, het bereikbaar maken voor verkeer. Dit geldt zowel voor bouwverkeer als voor bestemmingsverkeer na realisatie van de woningen.

 

Ontsluiting verkeer

Om Bleskensgraaf West te kunnen ontwikkelen, moet duidelijk zijn hoe het gebied bereikbaar gemaakt kan worden voor bouw- en bestemmingsverkeer. In de huidige situatie is dit alleen mogelijk via bestaande wegen. Het laatste verkeersonderzoek en een recente verkeerstelling (mei 2023) laten zien dat de wegcapaciteit, op grond van de huidige normering, onvoldoende is voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk. Het is daarom noodzakelijk om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om Bleskensgraaf West voor bouw- en bestemmingsverkeer te ontsluiten. Onderzoeksbureau Antea heeft de mogelijkheden om Bleskensgraaf West te ontsluiten in beeld gebracht. Dankzij gesprekken met onder andere een vertegenwoordiging van aan- en omwonenden en de klankbordgroep hebben we inzicht gekregen in de factoren die van belang zijn bij het zoeken naar een goede en haalbare ontsluitingsvariant. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande nieuwsbrief van december 2023.

 

Vervolgproces

De komende periode voeren we een stedenbouwkundige verkenning uit. Deze moet inzicht geven in de ruimtelijke mogelijkheden en belemmeringen van de woningbouw op de locatie Bleskensgraaf West en helpen bij het maken van keuzes. Verder wordt de haalbaarheid van de mogelijke varianten voor de ontsluiting van het verkeer verder in beeld gebracht en beoordeeld. Ook worden er gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. De verwachting is dat we u begin april 2024 kunnen informeren over de uitkomsten van dit vervolgproces.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met met projectleider Jan Duijm, via jan.duijm@jouwgemeente.nl. Of projectondersteuner Esther de Mik, via 0652870299 of Esther.demik@jouwgemeente.nl

 

EM 20231206

Documenten

Nieuwe werklocatie gemeente Molenlanden en verbouwing de Spil | Bleskensgraaf

test test test

Nieuwe werklocatie gemeente Molenlanden en verbouwing de Spil | Bleskensgraaf

Inloopavond 18 april 

op 18 april hebben we in de Spil een inloopavond gehouden. Samen met de officiële opening van de raadszaal. Daaraan voorafgaand was een open huis voor inwoners en andere belangstellenden. Hier was ruimte voor vragen aan betrokken ambtenaren van de bouw van de nieuwe werklocatie. Ook waren er vertegenwoordigers van sociaal team, de griffie en burgerzaken aanwezig. 

 

Aanleiding

In 2018 is door de raden van voormalige gemeentes Giessenlanden en Molenwaard besloten nieuwe huisvesting te realiseren voor fusiegemeente Molenlanden. De keuze was Bleskensgraaf, omdat dit centraal ligt. Ook was de aanwezigheid van De Spil een belangrijk argument. In oktober 2020 besloot de gemeenteraad van Molenlanden definitief om De Spil te verbouwen en een nieuwe werklocatie voor medewerkers te realiseren.

 

Verbouwing De Spil

Dorpshuis De Spil is inmiddels aan de binnenzijde verbouwd en verduurzaamd. Er is nu een servicepunt waar u als inwoner terecht kunt voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Ook vergadert de gemeenteraad op deze locatie. Tot slot werkt straks één van de Sociale Teams in De Spil en komt er een centrale lunchvoorziening. De huidige ‘grote zaal’ (bekend als de Graafzaal) blijft beschikbaar voor dorpsactiviteiten. De sportzaal, fitnesszaal en 'kelder' vallen buiten de verbouwing en zijn niet aangepast. De buitenkant van De Spil wordt nog slechts beperkt aangepast.

 

Nieuwe werklocatie

Aan het Melkwegplein komt een nieuwe werklocatie en buitendienstlocatie voor de medewerkers van de gemeente en het college van burgemeester en wethouders. Met de komst van de nieuwe werklocatie vervallen de huidige buitendienstlocaties in Groot-Ammers (Gelkenes) en Nieuw-Lekkerland en de huidige werklocaties in Groot-Ammers en Hoornaar.

In het ontwerp van de nieuwbouw is gekeken naar de effecten van corona op de huisvestingsvraag. Zo zal hybride werken onderdeel blijven uitmaken van onze manier van werken. Daarom ligt het zwaartepunt in de nieuwbouw op samenwerken, ontmoeten en overleggen. Het gebouw wordt relatief compact en is flexibel in te delen.

 

Vervolg

De verbouwing van de Spil is sinds april 2023 afgerond en is inmiddels opgeleverd. Vanaf 1 mei 2023 heeft burgerzaken hier vier balies. Sociaal Team werkt hier al. 

Bij de nieuwbouwlocatie zijn door de bouwkundige aannemer Kuijpers Bouw Heteren de bouwketen geplaatst, zijn heipalen geslagen en worden momentele de zogenaamde WKO-bronnen geslagen. vervolgens wordt er toegewerkt naar de start aan de bouw van de begane grond.

De nieuwbouw wordt in de loop van 2024 opgeleverd.

Kuipers Bouw Heteren communiceert regelmatig met de omwonenden over de voortgang met bouwbulletins. Deze zijn ook onderaan deze pagina te vinden.

 

Vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen tijdens kantooruren met projectleider Eduard Smets, via 0611 779 976  en eduard.smets@jouwgemeente.nl. Of met projectondersteuner Esther de Mik, via esther.demik@jouwgemeente.nl 

 

Update 17 april 2023

 

Onderstaande bijlagen zijn van het Definitieve Ontwerp (DO), deze zijn ondertussen uitgewerkt tot Technisch Ontwerp (TO) en zullen niet volledig representatief zijn voor het uiteindelijke resultaat van oplevering.

Documenten